RareMoments

Rare Moments
by Ustad Shahid Parvez Khan [Sitar] Enayet Hossain [Tabla]

Tracks:

[1] Raga: Kamod

[2] Raga: Raga Mishra Maloo

[3] Raga: Durga

[4] Raga: Jogeshwari

[5] Dhun in Mishra Bhairavi