MagicalVoice.jpg

The Magical Voice
by Pandit Ajoy Chakraborty (Vocal), Samar Saha (Tabla) & Jyoti Goho (Harmonium)

Tracks:

  • Raga: Ahir Bhairav (Bandish in Vilambit Ektal)
  • Raga: Ahir Bhairav (Bandish in Teental)
  • Raga: Mishra Piloo
  • Raga: Mishra Pahadi

Amazon

iTunes

eMusic